Eindtermen eerste graad Nederlands - Ronde 3 (14:35 - 15:50)

Keuze Lesgever
3.01 Strategisch lezen met actuele teksten Jan T'Sas

Wat is er aan de hand met begrijpend lezen? Het jongste PIRLS-onderzoek legde onverwacht slechte resultaten bloot van onze leerlingen. In tien jaar tijd tuimelden de Vlaamse tienjarigen van de 8ste naar de 32ste plaats op 50 landen. De Nederlandse leerlingen gingen er niet op achteruit. Daar is twaalf jaar geleden de methode Nieuwsbegrip gelanceerd: begrijpend lezen met actuele teksten: verschillende leesniveaus om te differentiëren, gerichte training van leesstrategieën. Het resultaat: 6500 scholen werken er intussen mee. Wat heeft die methode dat onze schoolboeken missen? En kun je deze aanpak ook voor andere tekstsoorten inzetten?

 

Deze sessie zoomt concreet in op de volgende nieuwe eindtermen:

10.2. De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven [en gesproken] teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

10.3. De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in

geschreven [en gesproken] teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie

10.4 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven [en gesproken] teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Jan T’Sas, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen,  auteur van de website Neejandertaal.be. Sinds 2018 doctor in de Onderwijswetenschappen op basis van praktijkonderzoek over sprekend leren.


3.02 De nieuwe eindtermen doorbreken de vakken: tips en tricks voor in de klas (VOLZET) Saartje Gobyn

Vraag jij je ook af hoe je nu precies met die nieuwe eindtermen rond ‘informatieverwerking’ aan de slag moet? Zou je het begrip ‘transversale eindtermen’ graag in de praktijk vertaald zien voor de talige aspecten? En hoe verhouden (vakoverstijgende) projecten en de taalvakken zich dan ten opzichte van elkaar?

In deze workshop bespreken we op basis van concreet materiaal hoe de nieuwe eindtermen begrepen kunnen worden op het vlak van taalcompetenties. We bekijken samen hoe informatieverwerking aan bod komt in verschillende vakken en (vakoverstijgende) projecten, en proberen door erop in te zoomen kansen te ontdekken om de informatieverwerkingsvaardigheden van de leerlingen verder te versterken. Daarbij hebben we specifiek oog voor de rol van de taalleraren op school.

 

 


3.03 Eerste graad Nederlands: Verdiepings- en uitbreidingsdoelen, geïllustreerd met concreet lesmateriaal Annie De Pauw

Hoe kan je de verdiepings- en uitbreidingsdoelen in de eindtermen Nederlands aanpakken?

De sessie focust op: het bepalen van de geschikte strategieën, het leggen van verbanden, systematisch onderzoeken, laagfrequente woorden, vrij complexe zinsbouw en structuur  in receptieve teksten ,hoge informatiedichtheid, begrippen ordenen, redigeren.

Annie De Pauw, voormalig leerkracht Nederlands en nascholer


3.04 Heb je er zin in? Het is maar een woord… Geïntegreerd taal beschouwen in de eerste graad A (VOLZET) Marleen Lippens

Naar aanleiding van de nieuwe doelen Nederlands A-stroom die vanaf 1 september 2019 van start gaan, zoeken we naar een mogelijke aanpak voor een aantal aspecten binnen taal, taalgebruik en taalsysteem.

Wat is anders? Wat is identiek? Wat is nieuw? Aan de hand van enkele voorbeelden bespreken we mogelijkheden om geïntegreerd te werken, om vanuit communicatie en in functie van communicatie ook bij het taalsysteem stil te staan.


3.05 Van klein naar groot: Wat leren kinderen voor ze starten in het secundair onderwijs? Een globale vergelijking van de eindtermen BaO met de eindtermen 1ste graad SO. Deirdre De Bock

Op zoek naar een klare kijk op de beginsituatie van je leerlingen? Waarop leggen we in het basisonderwijs de focus? En op welke manier gaan we te werk?

Tijdens deze sessie worden de verschillen (én gelijkenissen) tussen het basisonderwijs en de 1ste graad toegelicht.

Deirdre de Bock werkt voor de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! waar ze zich vooral toespitst op het nascholen en  begeleiden van schoolteams binnen  Nederlands.


Terug naar overzicht van workshops