Missie en visie op professionalisering

 

Jaarlijks organiseert CNO meer dan 500 professionaliseringsinitiatieven voor meer dan 11.000 onderwijsprofessionals en dit over een waaier van topics gaande van Algemene didactiek tot
Zelfzorg in het onderwijs.

I. Missie

CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijsprofessionals en -teams dat als kerntaak de ruime professionalisering van zijn breed doelpubliek heeft en op die manier bijdraagt aan de kwaliteitsborging en -verhoging in het onderwijs.

CNO organiseert hiervoor professionaliseringsinitiatieven onder de vorm van ééndaagse en meerdaagse nascholingen, postgraduaten en teamgerichte nascholingen, zowel fysiek als online. CNO faciliteert hierbij het delen en uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers uit heel Vlaanderen en dit over de onderwijsnetten heen.

Onderzoeksgebaseerd

CNO werkt samen met experten en onderzoekers van UAntwerpen en haar associatie, andere universiteiten en hogescholen. Door deze verbondenheid met de academische wereld, en in het bijzonder met de Antwerp School of Education, speelt CNO een belangrijke rol in het verspreiden en implementeren van (innovatieve) wetenschappelijke onderzoeksinzichten in het onderwijslandschap.

Praktijkgebaseerd

CNO doet ook beroep op professionals uit het onderwijsveld of de bedrijfswereld waardoor praktijkervaringen en daarmee samenhangende inzichten veel ruimte krijgen in het brede aanbod.

CNO hecht veel belang aan de binding met de onderwijsrealiteit. Een 30-tal denktanks bestaande uit leerkrachten, schoolleiders, pedagogische begeleiders, academici e.a. helpen om zicht te krijgen op de noden in het onderwijs. Bovendien geven CNO-medewerkers met ruime onderwijservaring het aanbod vorm.

Dankzij een uitnodigend en veilig leerklimaat stimuleert CNO innovatie, groei, reflectie, kritische zin, zelfvertrouwen en samenwerking in het onderwijs. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van de werking.

II. Visie op professionalisering

Om deze missie te concretiseren, is de visie op professionalisering van CNO gestoeld op twee pijlers. De eerste pijler zijn de kernwaarden van de UAntwerpen, mede uitgedragen door de Antwerp School of Education (ASoE), waar CNO inherent deel van uitmaakt. De tweede pijler geeft verder concretisering aan de professionalisering die CNO aanbiedt en biedt daartoe een gevalideerd kader.

II.1 Kernwaarden van UAntwerpen

Aan de grondslag van de visie van CNO op professionalisering liggen de vier kernwaarden van de Universiteit Antwerpen, namelijk kwaliteit, verbinding, innovatie en impact op de wereld:

  • CNO wil kwaliteitsvolle professionaliseringsinitiatieven aanbieden, gedragen door een team van inhoudelijke experten en ervaringsdeskundigen binnen een sterke kwaliteitscultuur. Kwaliteit betekent dat het aanbod gestoeld is op de laatste ontwikkelingen en noden, gevoed vanuit onderzoek en de vele, nauwe contacten met het werkveld en dat de professionaliseringsinitiatieven activerend aangeboden worden. Bij CNO staat de zorg voor kwaliteit voorop - cf. Kwaliteit van het onderwijs | Universiteit Antwerpen. Deelnemers krijgen de kans om elke professionaliseringsactiviteit te evalueren en bij meerdaagse cursussen gebeurt dit aan de hand van het EDBI-instrument (Effectmeting van Doelgerichte Begeleidingsinterventies) van Struyf, Verschueren & Van Mieghem (2022).
  • CNO wil verbinding realiseren door samenwerking en uitwisseling te stimuleren tussen deelnemers van eenzelfde school, uit verschillende scholen en uit verschillende onderwijsnetten. Dit maakt ook deel uit van de activerende aanpak van de opleidingen.
  • CNO wil zelf bijdragen aan innovatie door resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek te dissemineren naar onderwijsprofessionals en professionaliseringsinitiatieven te organiseren die kritisch en onderzoekend inspelen op de laatste tendensen en innovaties.
  • CNO doet een beroep op competente lesgevers, die enthousiast en kundig de passie voor het onderwijs uitdragen; lesgevers die inspireren en een blijvende invloed hebben op het verdere professionele leven van de deelnemers; kortom, lesgevers die door hun handelen een impact hebben op het onderwijs en zo op de wereld.

II.2 Algemene succesvoorwaarden voor professionaliseringsinitiatieven in onderwijs

Gestoeld op meer dan 30 jaar praktijkervaring en aansluitend op het gevalideerde kader van Merchie, Tuytens, Devos & Vanderlinde (2015, 2016, 2018), wil CNO bewust focussen op:

1. Relevante inhouden

CNO biedt inhoudelijk een rijke waaier aan professionaliseringsinitiatieven aan. Hierbij kan het gaan om vakdidactiek, algemene didactiek, onderwijskundige thema’s, schoolbeleid en schoolleiderschap.
De relevantie van de inhouden wordt geborgd dankzij de input van een 30-tal denktanks die twee- à driemaal per jaar samen komen onder leiding van een academisch verantwoordelijke van de Antwerp School of Education. Hiermee wil CNO inspelen op de actuele noden van leerkrachten, schoolleiders en ondersteunende professionals en de link leggen naar het onderwijskwaliteitskader, het gevalideerde doelenkader en naar wetenschappelijke evidentie. Personeelsleden van CNO die het programma van professionaliseringsinitiatieven uitwerken en opvolgen zijn allemaal gedetacheerden uit het onderwijs met een ruime onderwijservaring. CNO-lesgevers staan in de onderwijspraktijk en/of hebben als freelancer het onderwijs als doelgroep. Ook deelnemers aan professionaliseringsinitiatieven kunnen inhoudelijke suggesties communiceren die nog niet in het aanbod aanwezig zijn en waarmee de werkgroep en inhoudelijk verantwoordelijken aan de slag gaan. Zo houdt CNO de vinger aan de pols en sluiten de professionaliseringsinitiatieven aan bij de dagelijkse onderwijspraktijk.

De inhoud van de CNO-nascholingen sluit aan bij vooraf bepaalde doelen, bij duidelijk geformuleerde doelstellingen.

2. Toepassing in de praktijk

De deelnemer aan een CNO-nascholing is een actief lerende: CNO organiseert professionaliseringsinitiatieven waar de vertaalslag naar de lespraktijk expliciet gemaakt wordt en waarbij creatieve en reflectieve processen worden gestimuleerd. De professionaliseringsinitiatieven van CNO verhogen het zelfvertrouwen om het geleerde toe te passen in de praktijk.
Om de toepasbaarheid in de praktijk te maximaliseren biedt CNO een waaier aan types van professionaliseringsinitiatieven aan met het oog op levenslang leren van de doelgroep van onderwijsprofessionals en zij-instromers.

3. Professionaliseringsinitiatieven gebaseerd op onderzoek

CNO biedt professionaliseringsinitiatieven aan die gebaseerd zijn op state-of-the-art wetenschappelijk onderbouwde inzichten, vaak uitgevoerd binnen onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen (o.a. Didactica en Edubron).
CNO is zelf ook als partner betrokken bij onderzoek en prioritaire nascholingsprojecten in opdracht van de overheid en bouwt het eigen aanbod verder uit, gebaseerd op inzichten die in dit kader gegenereerd worden.

4. Eigenaarschap van inhoud en proces

CNO biedt een ruim en gevarieerd aanbod aan professionaliseringsinitiatieven aan dat beantwoordt aan de individuele noden op de werkvloer. Het eigenaarschap van inhoud en proces wordt gegarandeerd door twee insteken. Enerzijds krijgen onderwijsprofessionals door het brede aanbod tal van mogelijkheden om keuzes te maken en het eigen leerproces in handen te nemen (open aanbod); anderzijds kunnen schoolleiders en schoolteams met CNO in interactie gaan om professionaliseringsinitiatieven op maat te ontwikkelen (teamgericht aanbod).

5. Aangepaste duur van het professionaliseringsinitiatief

De omvang en duur van professionaliseringsinitiatieven bij CNO worden bepaald door de te realiseren doelstellingen. Zo kan het aanbod variëren van initiatieven gaande van één uur tot meerdere uren, hele dagen en meerdere dagen. Het type initiatief, hetzij open aanbod, hetzij het teamgericht aanbod in samenspraak met de school, bepaalt eveneens de omvang en de duur.

6. Collectieve participatie met interne en externe collega’s

CNO brengt informeel en formeel deelnemers samen in een veilige omgeving over alle onderwijsnetten heen. Tijdens de nascholingssessies kunnen de deelnemers met collega’s inhouden bespreken en tot gedeelde inzichten komen. Deze onderlinge interactie, samenwerking, overleg en feedback tussen collega’s zorgt voor een krachtige vorm van professioneel leren.

7. Initiatieven in scholen

CNO organiseert professionaliseringsinitiatieven op de locatie die op de beste manier toelaat de beoogde doelen te realiseren. Zo vindt een groot aanbod aan teamgerichte nascholingen in de school plaats.

8. Actief leren

CNO organiseert professionaliseringsinitiatieven die een impuls geven tot actief leren: deelnemers gaan in interactie met de lesgever, oefenen nieuwe vaardigheden in, geven feedback op de ideeën van anderen en stellen kritische vragen die aanzetten tot reflectie. Deelnemers krijgen kansen om dingen uit te proberen, zijn expliciet co-creator van kennis en handelen conform de nieuw verworven inzichten.

9. Kwaliteit van de lesgever

CNO besteedt veel zorg aan de keuze van de lesgevers. De inhoudelijk verantwoordelijken van CNO trekken lesgevers aan die een veilig leerklimaat creëren, die goed voorbereid zijn, gepaste ondersteuning bieden en die efficiënt gebruikmaken van de beschikbare tijd. De lesgevers hebben de inhoudelijke kennis en de coachingsvaardigheden om constructieve, voedende feedback te geven.

Na elk professionaliseringsinitiatief volgt een evaluatie van de lesgever door de deelnemers. Deze evaluatie wordt in het kader van kwaliteitszorg achteraf ook besproken met de lesgever en door de denktanks.