Leer ze (beter) schrijven! - Keuzesessies reeks 3 (14:20 - 15:35)

Keuze Lesgever
3.01 Leerlingen met dyslexie leren schrijven in het Frans met Gekleurde Letters Katrien Horions

Voor leerlingen met dyslexie is het leren van vreemde talen op school een groot struikelblok. Eerst staan we stil bij de problemen die leerlingen met dyslexie ervaren in het vreemdetalenonderwijs. Vervolgens gaan we in op hoe je leerlingen met dyslexie kan ondersteunen bij het leren van vreemde talen binnen de klascontext maar ook buiten de klas (individueel of in kleine groepjes). Aan de hand van de methodiek Gekleurde Letters wordt geïllustreerd hoe je de koppeling tussen klanken en tekens kan stimuleren om zo het schrijven in de vreemde taal te vergemakkelijken.  Met casussen uit de praktijk wordt verduidelijkt hoe je de principes stimuleren, remediëren en compenseren voor het schrijven in het Frans kan invullen.

De deelnemers verwerven inzicht in de problematiek van dyslexie en vreemde talen, leren tips om leerlingen met dyslexie in de klascontext te ondersteunen.

Doelgroep: leerkrachten (buitengewoon) lager onderwijs 3de graad, zorg- en ICT-coördinatoren, directies en beleidsmedewerkers.

Katrien Horions werkt als logopediste en coördinator bij Logiko (logopediepraktijk). Ze begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders met taalontwikkeling- en leerproblemen. Ze heeft ook een coachende rol binnen het team van logopedisten. Verder is ze als docente verbonden aan de opleiding Logopedie van Zuyd Hogeschool te Heerlen (Nederland). Ik ben auteur van het boek ‘Gekleurde letters - lettres de couleur, oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans’ uitgegeven bij Acco (2012).

 


3.02 Goed G-start?! Ontluikende geletterdheid stimuleren bij jonge kinderen (VOLZET) Ellen Smits

Geschreven taal (symbolen, prenten, letters...) neemt een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij; je komt geschreven taal vrijwel overal tegen. Om te kunnen functioneren in deze samenleving vol geschreven communicatie heb je de sleutelcompetentie 'geletterdheid' nodig. Geletterdheid opent immers deuren voor de verdere schoolloopbaan, voor het latere beroepsleven en het privéleven. Geletterdheid maakt leren mogelijk, zowel in een schoolse context als daarbuiten. Het is dus uitermate belangrijk om gebruik te maken van de prille ervaringen van kinderen en de ontwikkeling van geletterdheid reeds op jonge leeftijd te stimuleren.

Wil jij je kleuters of leerlingen uit het eerste leerjaar stimuleren in de ontwikkeling van hun geletterdheid? In deze sessie gaan we in op de ontluikende en beginnende processen van geletterdheid. We vertrekken vanuit de ervaringen en de leervragen van de deelnemers en bieden naast inhoudelijke input ook uitgewerkte activiteiten en voorbeeldmateriaal uit G-start aan.

Doelgroep: Leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs 1ste graad en zorgcoördinatoren.

Ellen Smits studeerde Germaanse talen. Tijdens haar studie wakkerde een onderzoek naar meertaligheid in een Brusselse basisschool haar passie voor taal en onderwijs aan. Met haar licentiaats- en aggregaatsdiploma op zak werkte Ellen de voorbije jaren op verschillende onderwijsniveaus als taalbegeleider en -coach. In de kinderopvang ondersteunde ze teams inzake taalverwerving, taalstimulering en meertaligheid. Later begeleidde ze scholen uit het basis- en secundair onderwijs in het uitbouwen van hun taalbeleid en een krachtig taalvaardigheidsonderwijs.

 


3.03 Inzoomen op spelling tijdens krachtige schrijftaken Sarah Slabbaert

Van een bewering die zo vaak terugkeert als ‘Ze kunnen niet meer spellen’ verwacht je dat ze op harde cijfers berust. Maar dat valt tegen. Er zijn amper wetenschappelijk verantwoorde cijfers over spellinggebruik te vinden. Toch leeft het gevoel vaak sterk bij leraren. In deze sessie proberen we daarom een antwoord te formuleren op deze vragen: Wanneer is werken rond spelling zinvol? Welke handvatten kunnen leerkrachten aan leerlingen geven m.b.t. spellingsonderwijs?…

We zoomen in op spelling vanuit motiverende en krachtige schrijftaken en gaan zo op zoek naar een antwoord op bovenstaande vragen.

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs 2de en 3de graad en zorgcoördinatoren.

Sarah Slabbaert, Taal- en Letterkundige volgde daarna nog de specifieke lerarenopleiding. Lector in de lerarenopleiding van de UCLL en begeleidde ze drie jaar lang gepassioneerd haar studenten leraar lager onderwijs in de wondere wereld van taal. Vormer bij het CTO waar ze haar liefde voor het werken met gemotiveerde groepen kan verderzetten in haar vormingen rond meertaligheid, anderstalige nieuwkomers, breed evalueren en taalbeleidsexpert. Sarah haar ultieme motivatie: Een lekje in de olievlek zijn richting een leer-krachtig onderwijs dat leraars inspireert en kinderen goesting geeft in leren.

 


3.04 Schrijven: een kwestie van 'moeten' of 'willen' Fien De Smedt

Schrijven is een uiterst complexe vaardigheid waardoor veel leerlingen moeilijkheden ervaren tijdens het schrijven. Dit gaat vaak ook gepaard met een lage motivatie om in hun pen te kruipen. In deze sessie gaan we dieper in op de motieven van leerlingen om teksten te schrijven: schrijven leerlingen omdat ze ‘willen’ of omdat ze ‘moeten’?. Daarnaast kijken we hoe we de schrijfmotivatie kunnen bevorderen in de klas aan de hand van handige praktijkvoorbeelden en tips.

Na het volgen van deze sessie

 • kennen de deelnemers:
  • de verschillende types schrijfmotivatie van leerlingen;
  • manieren om de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen.

 • kunnen de deelnemers:
  • aan de hand van een concrete tool de schrijfmotivatie van leerlingen achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van een concrete tool het vertrouwen dat leerlingen hebben in hun eigen schrijfbekwaamheid achterhalen en identificeren;
  • kunnen aan de hand van concrete praktijktips aan de slag om in hun klas de schrijfmotivatie van leerlingen te bevorderen.

Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs 2de en 3de graad, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers.

Fien De Smedt, onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Taal, Leren, Innoveren’ van de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent).

 


3.05 Schrijfdans - De ontwikkelingslijn van grof naar fijn (lager 1ste graad) (VOLZET) Karolien Bastiaens

Je krijgt een overzicht van en inzichten over de ontwikkeling van het schrijfproces van grof naar fijn, van schrijbelen tot schrijven. Je maakt kennis met de basisbewegingen en de ontwikkeling ervan: recht, rond, doorgaande verbonden lijnen, het belang van kruisbewegingen en de tegenstellingen.

Na een zeer korte theoretische uiteenzetting van de visie gaan we onmiddellijk praktisch aan de slag. Je kan het geleerde reeds de volgende dag toepassen in je klas.

Doelgroep: leerkrachten (buitengewoon) lager onderwijs 1ste graad en zorgcoördinatoren.

Karolien Bastiaens, Professionele Bachelor in de Ergotherapie en volgde verder nog de BanaBa Buitengewoon Onderwijs. Ze behaalde ook het postgraduaat ‘Omgaan met personen met autisme’. De jaarcursus ‘Psychomotoriek en Remedial Teaching’ zorgde voor een bredere kijk op ontwikkelingsproblemen en –stoornissen. In haar praktijk ervaart ze dat ‘Schrijfdans’ een echte meerwaarde kan zijn bij kinderen die vaak al heel wat therapieën achter de rug hebben en met enige weerzin de volgende tegemoet gaan. Het is een goed opgebouwde methode die erg leuk en aantrekkelijk is. Om andere leerkrachten en therapeuten te enthousiasmeren, volgde ze de docentenopleiding van Schrijfdans.

 


Terug naar overzicht van workshops