Zoek een nascholing
Je bent hier:   Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs

Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg, over anderstaligheidsproblematiek tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen.

Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. In de eerste plaats vanuit de klaspraktijk (mediërend), maar ook vanuit de praktijk van de zorgleerkracht (remediërend). We buigen ons in deze module over vragen als ‘Hoe geef ik vreemde talen in een taalzwakke klas?’, ‘Waar zitten de verschillen tussen spelling van de moedertaal en van vreemde talen?’, ‘Hoe kan ik een leerling met dyslexie correct evalueren voor een toets Frans?’, ‘Welke specifieke problemen ontstaan er wanneer een leerling met dyslexie in het Engels moet gaan spellen?’, ‘Kan een leerling met dyslexie een woordenlijst studeren?’ enz.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans, maar de cursisten kunnen de inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of Spaans.

Programma

We vertrekken vanuit de didactiek van de schoolvakken Frans en Engels en trachten de verschillende aspecten van het moderne vreemde talenonderwijs te bekijken vanuit het standpunt van de zwakkere leerder. Een leerling met dyslexie heeft specifieke noden, maar misschien zijn er nog zwakke leerders in de groep die met dezelfde problemen kampen… We bekijken manieren om taal- en leerondersteunend les te geven.

Op het vlak van didactiek kijken we naar spelling, grammatica, woordenschatverwerving, lezen, luisteren, spreken en schrijven. Vervolgens hebben we aandacht voor evaluatie.

In deze module is er eveneens aandacht voor het werken met individuele leerlingen die op bepaalde vlakken uitvallen in de vakken Frans en Engels. Hoe krijg je hun probleem het best in kaart en hoe kan je dit remediëren? Welk materiaal bestaat hiervoor voor het Frans en Engels en hoe zet je dit zinvol in?

Doelstellingen

De cursisten kunnen voor de schoolvakken Frans en Engels:

  • de recente inzichten inzake methodieken formuleren;
  • de specifieke aspecten van het spelproces aanduiden;
  • op basis van de verworven inzichten de spellingproblemen van leerlingen inschatten en hulp bieden;
  • de mechanismen van woordenschatverwerving en beheersing van grammaticale structuren beschrijven;
  • de meest recente werkvormen in lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheidsonderwijs hanteren;
  • variëren in werkvormen;
  • op basis van de nieuwe inzichten een kritische houding t.o.v. de eigen instructie- en evaluatiestijl aannemen;
  • met een individuele leerling aan de slag gaan met het oog op remediëring.

Doelgroep

Leerkrachten Engels en Frans (s.o.), leerling- en zorgbegeleiders.

Begeleiding

Kristel De Leeuw, Master in de Romaanse talen, lerares Frans en zorgcoördinator, Postgraduaat Remedial Teaching Talen s.o.

Ingrid De Gezelle, Master in de Germaanse talen, lerares Duits en Engels, ondersteuner leerzorg talenbeleid en leerstoornissen.

Peter De Koning, Master in de Communicatiewetenschappen, leraar Frans en Engels.

 

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 18/LZG/006A

Drank, syllabus en broodjesmaaltijd met soep inbegrepen.


Jouw bijdrage: 331,5 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Methode/cursus/handboek Engels en Frans

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 7 februari 2019 09:30u 16:30u OPGELET, NIEUWE LOCATIE: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
dinsdag 26 februari 2019 09:30u 16:30u OPGELET, NIEUWE LOCATIE: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
dinsdag 12 maart 2019 09:30u 16:30u OPGELET, NIEUWE LOCATIE: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 205 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen